Dla firmy Joy Global całkowita bezszkodowość to podstawowy cel. Aby możliwa była realizacja zasady bezszkodowości, wykorzystujemy kilka kluczowych czynników, które napędzają nasze programy w zakresie bezpieczeństwa.

  • Wszystkich zdarzeń można uniknąć, a wszystkie zagrożenia w pracy można kontrolować
  • Zaangażowanie pracowników ma kluczowe znaczenie, a bezpieczna praca stanowi warunek zatrudnienia.
  • Kierownictwo firmy jest odpowiedzialne za stworzenie bezpiecznych warunków pracy.
  • Oczekujemy stosowania się do światowej klasy norm BHP i uważamy, że zawarte w nich parametry są możliwe do osiągnięcia.

Dlatego powołaliśmy liczne programy zapewnienia bezpieczeństwa, które pomagają nam zyskać pewność, że nasi pracownicy nie doznają obrażeń w pracy. Poniższa lista jest niepełna, ale pokazuje zasięg naszych programów bezpieczeństwa:

  • Procedury odłączania zasilania: posiadamy obowiązkowe procedury stanu energii zerowej stosowane w przypadku wszystkich prac elektrycznych  
  • Zawieszone ładunki: zapewniany formalne szkolenie i procedury bezpieczeństwa mające zabezpieczyć pracowników przed niebezpieczeństwami związanymi z operacjami podnoszenia i podciągania
  • Przestrzenie zamknięte: posiadamy zasady wchodzenia do przestrzeni zamkniętych chroniące pracowników wchodzących do nich i w nich pracujących w ramach swoich obowiązków służbowych
  • Przeciwdziałanie upadkom: ściśle przestrzegamy wszystkich formalnych wymogów odnoszących się do przeciwdziałania upadkom, w tym wymogów dotyczących systemów zabezpieczających przed upadkiem, powierzchni, po których można chodzić, i na których można pracować oraz korzystania z drabin i platform
  • Osłony urządzeń: rygorystycznie przestrzegamy krajowych i branżowych przepisów dotyczących osłon urządzeń mechanicznych i maszyn

Ponadto stosujemy wymogi dotyczące środków ochrony osobistej oraz skuteczne zasady i procedury odnoszące się do bezpieczeństwa, aby rozwiązać problemy operacji wysokiego ryzyka, takich jak spawanie i prace na gorąco, poruszanie się urządzeń mobilnych i sprzętu ciężkiego, wykorzystanie materiałów niebezpiecznych, korzystanie z narzędzi ręcznych i mechanicznych.

Naszym celem jest całkowita bezszkodowość, aby wszyscy pracownicy mogli codziennie bezpiecznie wracać do domu.